Sökning: "Timsrundor"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Timsrundor.

 1. 1. Preventiva insatser vid fall hos äldre inom slutenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnea Pyling; [2021]
  Nyckelord :fall; nursing; prevention; inpatients; elderly; fall; omvårdnad; prevention; slutenvård; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fall och fallskador hör till ett av de stora folkhälsoproblemen i Sverige men även internationellt. Fall är den vanligaste orsaken till skador hos äldre personer över 65 år och resulterar ofta i allvarliga konsekvenser för samhället, vården och individen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av timsrundor ur patientsäkerhetsperspektiv inom akutsjukvård : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eva Löjdström-Wallin; Anette Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Hourly rounding; Intentional rounding; Nurses; Patient safety; Nursing rounds;

  Sammanfattning : Timsrundor innebär en strukturerad regelbunden tillsyn av patienter och kan utföras för att upptäcka om patienters tillstånd försämras och för att förebygga trycksår, fall, smärta eller undernäring och för att patienterna inte ska behöva ringa på klockan för att få hjälp med till exempel toalettbesök. Akutsjukvården är i dag hårt belastad med ett ökat patientflöde. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelser av timsrunda : En intervjustudie om upplevelsen av att vårdas enligt timsrundans struktur

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ann-Christin Hultman Lantz; [2017]
  Nyckelord :Timsrundor; personcentrerad vård; patientupplevelse; patientdelaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom hälso- och sjukvård finns identifierade förbättringsområden, som vården behöver arbeta med för att undvika vårdskador. Exempel på några områden är fall och fallskador, trycksår, undernäring samt bristande patientdelaktighet. LÄS MER