Sökning: "Tina Hjort"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tina Hjort.

  1. 1. Like or dislike - Vad trycker du? Sociala mediers roll i den imageskapande processen för en plats

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Cajsa Wetterö; Lena Hjort; Tina Petersson; [2011]
    Nyckelord :imageskapande agenter; imageskapande processen; platsmarknadsföring; relationsmarknadsföring; word of mouth; sociala medier; Social Sciences;

    Sammanfattning : Sociala medier har fått en allt större del i platsmarknadsföringen och tidigare forskning har i stor utsträckning fokuserat på ett producentperspektiv varför uppsatsen ämnar undersöka området ur ett mottagarperspektiv. Syftet är att undersöka hur information på sociala medier påverkar den imageskapande processen för en plats och genom detta utreda hur tidigare teorier förändras. LÄS MER