Sökning: "Tina Jiahlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tina Jiahlin.

  1. 1. Det processuella rättsskyddet i ärenden om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Om den enskildes tillträde till allmän förvaltningsdomstol.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Tina Jiahlin; [2017-03-31]
    Nyckelord :Processrätt; Förvaltningsrätt;

    Sammanfattning : Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen har beskrivits som samhällets yttersta skyddsnät. Förvaltningsdomstolarna i Sverige har som huvudsaklig uppgift att kontrollera att besluten inom den offentliga förvaltningen blir materiellt korrekta. LÄS MER