Sökning: "Tina Kashfi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tina Kashfi.

  1. 1. Intersektionalitet inom forskningsfältet äldre lhbtq-personers psykiska hälsa – en litteraturbaserad studie

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Isabell B. Warkki; Tina Kashfi; [2019-06-12]
    Nyckelord :Intersektionalitet; Gerontologi; LHBTQ; Psykisk hälsa; Folkhälsovetenskap; Intersectionality; Gerontology; LGBTQ; Mental Health; Public Health;

    Sammanfattning : Introduktion: Forskningsfältet om äldre lhbtq-personers psykiska hälsa behöver utvecklas. Ett intersektionellt perspektiv kan bidra till att belysa gruppens heterogenitet, såväl som bidra med ökad kunskap om hur individers multipla sociala positioner interagerar. LÄS MER