Sökning: "Tina Lidner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tina Lidner.

  1. 1. Behöver du en sån här?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Malin Nanfeldt; Tina Lidner; [2019]
    Nyckelord :barn; förskola; interakionsutrymme; kamratkultur; tillträdesstrategier;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur barn i 1-5 års ålder i förskolan söker tillträde och involveras i den fria leken. Studien besvarar tre frågeställningar; Vilka tillträdesstrategier använder barn sig av? Hur bemöts olika tillträdesstrategier av andra barn? Hur skiljer sig olika tillträdesstrategier gällande framgång? Studien utgår från teorier kring tillträdesstrategier, interaktionsutrymme och kamratkultur samt aktuell forskning kring hur barn försöker få tillträde till och involveras i den fria leken. LÄS MER