Sökning: "Tina Martin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Tina Martin.

 1. 1. Individanpassad undervisning : Ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tina Adolfsson; Martin Crone; [2018]
  Nyckelord :individualisera; sociokulturella perspektivet; förutsättningar; behov; undervisning;

  Sammanfattning : Enligt Lgr 11 ska undervisningen anpassas till varje enskild elev. Studien undersöker hur fem verksamma grundskollärare inom Uppsala kommun individanpassar undervisningen utifrån läroplanens direktiv. Dessutom undersöks möjliga hinder som kan begränsa lärarnas möjlighet att individanpassa undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Genus i matematikläromedel : Förändring över tid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tina Adolfsson; Martin Crone; [2018]
  Nyckelord :Genus; kön; normer; läromedel; matematik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett genusperspektiv granska hur kvinnor/flickor och män/pojkar framställs i matematikläromedel från olika tidsepoker, samt om framställningen har förändrats över tid. För att besvara studiens syfte tillämpas två frågeställningar: I vilken utsträckning förekommer kvinnor/flickor och män/pojkar i namn, personliga pronomen och bild i matematikläromedel från olika tidsepoker? och I vilken utsträckning förekommer kvinnor/flickor och män/pojkar i typiskt kvinnligt respektive manligt kodade kläder och sysselsättningar i matematikläromedel från olika tidsepoker? Datainsamlingen genomförs genom en kvantitativ innehållsanalys av tre matematikserier avsedda för årskurs två – serien Matematik från år 1988, serien Lilla Mattestegen från år 2000–2011 och serien Singma matematik från år 2017–2018. LÄS MER

 3. 3. Tekniska hjälpmedel och arbetsmetoder : En studie av dess effekter på elever med läs- och skrivsvårigheter

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Martin Johansson; Tina Johansson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ingenting är sant, allt är tillåtet : En kvalitativ studie om historiska datorspel som Assassin’s Creeds påverkan för det oavsiktliga lärandet och dess pedagogiska möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Martin Johansson; Tina Johansson; [2014]
  Nyckelord :education; computer games; unintentional learning; pedagogic; Assassin’s Creed; lärande; datorspel; oavsiktligt lärande; pedagogisk; pedagogiskt verktyg;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to investigate the unintentional learning that happens during the use of computer games. With the use of interviews with students in the ages 13-15 who all have played the game series Assassin’s Creed, and then compared them with students who does not play the game, we have been able to identify that some learning is taking place, but that the student’s attitude towards the subject, and their maturity, also is vital for the learning. LÄS MER

 5. 5. B2B Relationships in the Advertisement Business : A Study of Advertising Agency-Client Relationships

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management)

  Författare :Tina Johansson; Martin Eklind; Martin Samuelsson; [2007]
  Nyckelord :Marketing Communication B2B Advertising;

  Sammanfattning : AbstractIn the complex business environments of today, firms are in need of external expertise in order to achieve a competitive edge. The increased complexity is partly due to technological devel-opment and facilitated global access affecting most markets. Therefore, marketing activities has increased importance in a firm’s core strategy. LÄS MER