Sökning: "Tina Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Tina Nilsson.

 1. 1. Splittrad grund. Utanförskap i LARO ur ett fenomenologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Tina Hill; Carolin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt: Läkemedelsassisterad behandling mot opioidberoende (LARO), där patienterna behandlas med en underhållsdos av metadon eller buprenorfin, är en debatterad behandling i Sverige. Personer som lever med opioidberoende är några av samhällets mest utsatta och utanförskapet är ofta väl förankrat när de söker och blir erbjudna hjälp i LARO. LÄS MER

 2. 2. Är en introvert revisor mer oberoende än en extrovert? : en kvantitativ studie beträffande sambandet mellan revisorers personlighetsdrag och oberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Stina Le; Tina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Auditor independence; independence; personality traits; five-factor model of personality; FFM; Revisorns oberoende; oberoende; personlighetsdrag; femfaktormodellen; FFM;

  Sammanfattning : Revisorns oberoende är sedan länge ett omdiskuterat ämne. Brist på oberoende har tidigare orsakat flera större företagsskandaler och lett till att allmänheten förlorat förtroende för revisionsprofessionen. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskans tankar om individanpassning. : En kvalitativ intervjustudie om önskekost i skolan.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Stina Nilsson; Tina Enberg; [2018]
  Nyckelord :Önskekost;

  Sammanfattning : Bakgrund En kommun i mellansverige tillhandahåller önskekost på skolorna, enalternativ kost som kan förskrivas av skolsköterskor och individanpassas utifrån elevensbehov. Från kommunens sida såg man ett behov av att kartlägga rutinerna kring denna. LÄS MER

 4. 4. EX POST COST-BENEFIT ANALYS : En studie om metodik för att utföra efterkalkyler utifrån exempel från Trafikverket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Ex post; CBA; Swedish Transport Administration; Transport; Infrastructure; Ex post; CBA; Trafikverket; Efterkalkyler; Transport; Infrastruktur;

  Sammanfattning : Syftet är att analysera ex post CBA utifrån exempel från Trafikverket. Metoden är att utgå från ekonomisk teori och identifiera relevanta steg för att upprätta ex ante och ex post CBA. LÄS MER

 5. 5. Mäns erfarenheter av att få bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Michaela Waas; Tina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER