Sökning: "Tina Sadjjadi Nia"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tina Sadjjadi Nia.

  1. 1. Att vårda en anhörig med kronisk sjukdom : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Mariya Rachkova; Tina Sadjjadi Nia; [2022]
    Nyckelord :Extended Family; Relatives; Informal Family Caregiver; Chronic Disease; Familj; Anhörig; Informell Vårdare; Kronisk Sjukdom;

    Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk sjukdom är ett permanent sjukdomstillstånd. Hälsa ur holistiskt perspektiv ses som en helhet, därav bör vården utformasutifrån den enskilda individens behov. Idag vårdas många personer hemifrån av en närstående. Den informella vårdaren har enbetydande roll i den hälsofrämjande processen. LÄS MER