Sökning: "Tina Stålnacke"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tina Stålnacke.

  1. 1. Att vara tillsammans - en mänsklig rättighet? : Tre pedagogers syn på sitt arbete med inkludering av barn i behov av särskilt stöd, med fokus på autism

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

    Författare :Marie Littke; Tina Stålnacke; [2012]
    Nyckelord :Inclusion; preschool; environment; socio-cultural perspective; diagnoses within autism spectrum; working methods; exclusion; Inkludering; förskola; miljö; sociokulturellt perspektiv; diagnoser inom autismspektrumet; arbetsmetoder; exkludering;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att skapa en förståelse för- och belysa hur pedagoger inom förskolans verksamhet tänker kring, och beskriver sitt arbete med inkludering av barn med diagnoser inom autismspektrumet. Studien syftade även till att genom beskrivandet av förskoleverksamheter och pedagogers arbetssätt ge inspiration till, samt öka förståelsen för arbetet med inkludering av barn med diagnoser inom autismspektrumet i förskolans verksamhet. LÄS MER