Sökning: "Tina Tohidi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tina Tohidi.

  1. 1. Institutionalisering av CSR : Corporate Social Responsibility – en vedertagen praktik

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Marcus Källgren; Tina Tohidi; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Corporate social responsibility (CSR) är en praktik som trots sin frivilliga innebörd blivit ett välförankrat element i organisationer och den verksamhet de bedriver. Mot bakgrund av detta syftar denna uppsats att utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv undersöka de kontextuella sammanhang och villkor som ligger till grund för att CSR idag betraktas som ett vedertaget instrument inom företagsstyrning. LÄS MER