Sökning: "Tina Weimén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tina Weimén.

  1. 1. Barn som far illa. Sjuksköterskors upplevelser av att anmäla vid misstanke om att barn far illa – en litteraturöversikt.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Tina Weimén; Sandra Karlsson; [2020-08-05]
    Nyckelord :Sjuksköterska; Upplevelse; Barnmisshandel; Orosanmälan;

    Sammanfattning : Bakgrund: Varje år utsätts tusentals barn för olika former av misshandel i Sverige, vilketpåverkar deras livskvalité och hälsa. Barnmisshandel kan ge långvariga konsekvenser, såsomsämre studieresultat, psykisk ohälsa och kan i värsta fall leda till döden. LÄS MER