Sökning: "Tinder uppmärksamhetsekonomi exploatering själv-varufiering"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tinder uppmärksamhetsekonomi exploatering själv-varufiering.

  1. 1. Partnervalet i uppmärksamhetsekonomin, en kvalitativ studie av Tinder

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Malte Just; [2018]
    Nyckelord :Tinder uppmärksamhetsekonomi exploatering själv-varufiering; Social Sciences;

    Sammanfattning : Följande uppsats är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka Tinder och Tinder-användares upplevelser. De övergripande frågorna som önskas besvaras är: Vad händer när människor söker kärleks- och sexpartners via en plattform som Tinder? Hur påverkar detta användarnas intentioner, känslor och förståelse? Mitt tillvägagångssätt har varit en kombination av kvalitativa metoder däribland intervjuer och diskussionsforum på nätet. LÄS MER