Sökning: "Tineska Carlesson Magalhães"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tineska Carlesson Magalhães.

  1. 1. ”Varför behöver andraspråkstalare speciella texter?” En studie om andraspråkstalares läsning av informerande texter

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Tineska Carlesson Magalhães; [2021-08-16]
    Nyckelord :andraspråkstalare; mottagaranpassning; förenkling; läsförståelse; sammanfattning; ordlista;

    Sammanfattning : Denna studie handlar om mötet mellan andraspråkstalare och två informerande texter. Studiens syfte är att, genom en enkätstudie av andraspråkstalares läsförståelse, ta reda på om olika tillägg till texterna påverkar hur begripliga texterna är för målgruppen. LÄS MER