Sökning: "Tjänsteföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 455 uppsatser innehållade ordet Tjänsteföretag.

 1. 1. Hur kan banker effektivisera sin verksamhet genom att minska ineffektiv användning av resurser? : En studie om svenska bankers möjlighet att effektivisera sin verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Victor Weideman; Hannes Marklund; [2022]
  Nyckelord :Lean production; management service ; Muda; Kaizen; Resource based view; Lean production; management service ; Muda; Kaizen; Resource based view;

  Sammanfattning : Lean production har under lång tid haft en väsentlig koppling till Toyota Production System (TPS) som förknippas med tillverkningsindustrin. Vid senare skede har lean production utvecklats och format sig till tjänsteföretag i form av “lean service” som bankbranschen har fått fäste om. LÄS MER

 2. 2. Varför lämnar fastighetsmäklare yrket? : En studie om varför fastighetsmäklare väljer att lämna yrket inom fem år

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sofie Mattsson; Emmie Lindeberg; [2022]
  Nyckelord :Real estate agent; real estate business; deregistration; organizational culture; staff turnover; Fastighetsmäklare; fastighetsmäklarbranschen; avregistrering; organisationskultur; personalomsättning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fastighetsmäklaren är en oberoende part mellan köpare och säljare och har flera viktiga uppgifter under en försäljningsprocess. För att bli en registrerad fastighetsmäklare krävs i skrivande stund en högskoleutbildning på minst 120 högskolepoäng samt 10 veckors praktik, men utbildningskraven kommer under de närmaste åren att bli högre. LÄS MER

 3. 3. Att kombinera service design och agila metoder i en tjänsteutvecklingsprocess : En kvalitativ fallstudie på SJ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ellinor Lohm; Julia Månsson; [2022]
  Nyckelord :Tjänsteutveckling; tjänsteutvecklingsprocess; service design; agila metoder;

  Sammanfattning : På grund av teknikutvecklingen och digitaliseringens framfart möter dagens tjänsteföretag förändrade kundkrav och högre förväntningar. Exempelvis förväntar sig kunder personligt anpassade upplevelser och tjänster och produkter ska ha mer specifika egenskaper, certifieringar och vara hållbara. LÄS MER

 4. 4. “Det måste vara rätt person på rätt typ av jobb”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Klingestam Lundqvist; Johanna Malmberg; Sandra Sovre; [2022]
  Nyckelord :Kunskapsbaserade tjänsteföretag; övertidsarbete; work life balance; WLB; juniora managementkonsulter; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att skapa djupare förståelse till varför juniora managementkonsulter arbetar i den utsträckning som de gör. Vidare ämnar vi bidra med kunskap till forskning kring övertidsarbete och work life balance på kunskapsbaserade tjänsteföretag genom att, utifrån respondenternas redogörelser, undersöka juniora managementkonsulters upplevelser om deras arbetssituation. LÄS MER

 5. 5. Kaizen på tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Martin Floberg; Marcus Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Kaizen; continuous improvement; service company; Kaizen; ständiga förbättringar; tjänsteföretag;

  Sammanfattning : Kaizen har sedan 1970-talet möjliggjort för företag att arbeta med ständiga förbättringar. Ständiga förbättringar syftar till allt ett företag gör för att göra morgondagens arbete bättre. Kaizen är en kundfokuserad teori och vill därför utveckla företaget i ett mer kundorienterat synsätt. LÄS MER