Sökning: "Tjänsteorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Tjänsteorganisation.

 1. 1. Standardiserat arbetssätts påverkan på en tjänsteorganisation : en fallstudie på IKEA of Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Joakim Svanberg; Erik Johannesson; [2019]
  Nyckelord :Standardiserat arbetssätt; Strukturerat arbetssätt; Standarder; Interna rutiner; Processer; ISO-standarder; Lean Production; Total Quality Management; Tjänstekvalité; Verksamhetsmanual;

  Sammanfattning : Studien omfattar en undersökning kring kvalité inom en tjänsteorganisation där standardiserat arbetssätt analyseras. I nuläget saknas omfattande dokumenterade rutiner och arbetssätt. Syftet med studien är att undersöka om standardiserat arbetssätt påverkar en tjänsteorganisation och i så fall vilka faktorerna är. LÄS MER

 2. 2. Tjänsteorienterat ledarskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Nellie Månsson; Ellinor Olsson Eckhausen; [2018]
  Nyckelord :New Public Management; Varulogik; Tjänsteperspektiv; Tjänstelogik; Ledarskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Offentlig sektor har varit föremål för en rad olika förändringar de senaste decennierna. Intågandet av New Public Management ämnade medföra kostnadseffektiv användning av ekonomiska resurser och ökat kundfokus. Med detta följde ett rationellt ledarskap där styrning och mätbara mål förespråkades. LÄS MER

 3. 3. Är diversifiering ett översättningsproblem? : Hur lean översätts till en tjänstorganisations olika kontexter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Marcus Brodacki; Hanna Jirskog; [2018]
  Nyckelord :Translation; translation theory; translation competence; translation type; lean; diversification; diversified service organisation; abstraction level; Översättning; översättningsteori; översättningskompetens; översättningstyp; lean; diversifiering; diversifierad tjänsteorganisation; abstraktionsnivå;

  Sammanfattning : Bakgrund: Managementkoncept, som till exempel lean, behöver anpassas för att passa en viss organisations unika förutsättningar. Översättningsteori är ett medel för anpassning av managementkoncept mellan olika kontexter men i forskningen är det främst översättning till en kontext som har undersökts. LÄS MER

 4. 4. Prestationsmätningssystem – och strategisk implementering i en professionell tjänsteorganisation

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Leif Almström Ronny Westerberg; [2014]
  Nyckelord :: Prestationsmätningssystem; strategisk implementering; kritiska prestationsindikatorer KPI ; professionell tjänsteorganisation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur professionella tjänsteorganisationer mäter och följer upp prestationer i verksamheten samt vilken funktion som prestationsmätnings-systemet har för implementering och uppföljning av organisationens strategier och mål. Metod: Metodvalet är en kvalitativ studie byggt på undersökningens syfte att bättre förstå hur studieobjektet i detta fall en kunskapsintensiv organisation mäter och följer upp prestationer för att nå sina strategiska mål. LÄS MER

 5. 5. Tjänsteproduktivitet : Hur kan produktivitet mätas i en tjänsteorganisation?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE); Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE)

  Författare :Helena Schultz; Lina Sjöqvist; [2011]
  Nyckelord :Service Productivity Model; Multi-factor productivity measurement model; Produktivitet; Effektivitet; Tjänsteorganisation; Tjänsteproduktivitet; Tjänster; Kommunikation; Ledarskap; Utbildning; Stress; IT-system; Arbetsbelastning; Kontorslandskap; Interna kunder; Externa kunder; Folksam;

  Sammanfattning : ProblemformuleringDet vi med denna uppsats vill undersöka är hur en tjänsteorganisations produktivitet kan mätas. Därför lyder vår problemformulering enligt följande: Hur kan produktivitet mätas i en tjänsteorganisation? Produktiviteten i en tjänsteorganisation påverkas av ett antal faktorer, till exempel personalen, kommunikation, ledarskap och de IT-system personalen arbetar i. LÄS MER