Sökning: "Tobias Hjalmarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tobias Hjalmarsson.

  1. 1. Dimensionering & simulering av ett PV-system för en eldriven båt

    M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

    Författare :Tobias Hjalmarsson; [2021]
    Nyckelord :solar energy; irradiance; photovoltaics; off-grid systems; marine applications; solenergi; instrålning; fotovoltaik; off-grid-system; marina applikationer;

    Sammanfattning : Examensarbetet som presenteras i denna rapport är ett delprojekt utfört i samarbete med Glava Energy Center och redovisar framtagningen av ett PV-system för den eldrivna båten Bowter. I rapporten utfördes en energianalys där solinstrålning i olika plan studerades och analyserades. LÄS MER