Sökning: "Tobias Holmin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tobias Holmin.

  1. 1. Statushistorier Invandrares etablering på arbetsmarknaden ur ett statusperspektiv

    C-uppsats,

    Författare :Tobias Holmin; Houda Omarain; [2009-06-30]
    Nyckelord :Status; Arbetsmarknad; Etnicitet; Akademiker;

    Sammanfattning : Syfte med denna studie är att beskriva hur akademiker med invandrarbakgrund från Mellanöstern upplever sina möjligheter till en etablering på den svenska arbetsmarknaden. Vi vill utifrån deras berättelser se hur de upplever och hanterar sin status i Sverige, men också i ursprungslandet, det vill säga de länder personen vuxit upp i. LÄS MER