Sökning: "Tobias Källmarker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tobias Källmarker.

  1. 1. Lägg inte alla ägg i samma korg : En studie om internationell diversifiering ur ett svenskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Daniel Forssell; Tobias Källmarker; [2015]
    Nyckelord :Korrelation; Internationell diversifiering; Diversifiering; Risk; Utvecklade marknader; Tillväxtmarknader; Portföljvalsteori; Aktiemarknad; Finanskris; Riskreducering;

    Sammanfattning : Denna studie har ämnat att utifrån ett svenskt perspektiv undersöka eventuella förtjänster av internationell diversifiering. Detta har gjorts med utgångspunkt från olika marknader under olika marknadsförhållanden. LÄS MER