Sökning: "Tobias Ogenblad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tobias Ogenblad.

  1. 1. "It takes two to tango" ...eller? Föreställningar om män och kvinnor då, nu och sedan hos några skånska gymnasieelever

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Tobias Ogenblad; Vanja Wallin; [2007]
    Nyckelord :Historiemedvetande; Genus; Identitet; Gymnasieelever; Skåneprovet;

    Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att undersöka historiemedvetande och föreställningar om genus hos skånska gymnasieelever. Vilka föreställningar har eleverna om kvinnor och män då, nu och sen? Spelar elevernas kön någon roll för hur de uppfattar mäns och kvinnors möjlighet att agera i historien och vad säger detta om deras historiemedvetande? Det material vi analyserat är svar från Skåneprovet, ett gemensamt och avslutande prov i gymnasieskolans kurs Historia A, vilket skrevs 2006. LÄS MER