Sökning: "Tobias Ogeskär"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tobias Ogeskär.

  1. 1. Forensisk analys av volatilt minne från operativsystemet OS X

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Datateknik

    Författare :Tobias Ogeskär; [2014]
    Nyckelord :Apple; OS X; Volatile memory; Investigation methods; Apple; OS X; Volatilt minne; Undersökningsmetoder;

    Sammanfattning : Behovet av att analysera volatilt minne från Macintosh-datorer med OS X har blivit allt mer betydelsefull på grund av att deras datorer blivit allt populärare och att volatil minnesanalysering blivit en allt viktigare del i en IT-forensikers arbete. Anledningen till att volatil minnesanalysering blivit allt viktigare är för att det går att finna viktig information som inte finns lagrad permanent på datorns interna hårddisk. LÄS MER