Sökning: "Tobias Wahlqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tobias Wahlqvist.

  1. 1. Upplevelser av chorea och dess påverkan på fysisk aktivitet hos fem personer med Huntingtons sjukdom : En kvalitativ intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

    Författare :Hanna Edlund; Tobias Wahlqvist; [2017]
    Nyckelord :Huntington s disease; chorea; physical activity; experiences; interview; Huntingtons sjukdom; chorea; fysisk aktivitet; upplevelser; intervju;

    Sammanfattning : Bakgrund: Huntingtons sjukdom innebär ofta såväl motoriska, kognitiva som psykiatriska symtom. Chorea är ett tidigt motoriskt symtom och innebär överrörelser som kan förekomma i hela kroppen. Få studier beskriver den subjektiva upplevelsen av chorea. LÄS MER