Sökning: "Tobias Wellenstam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tobias Wellenstam.

  1. 1. Vem äger ansvaret för resultatmanipuleringen?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Philip Eriksson; John-Jacob Holmberg; Tobias Wellenstam; [2022]
    Nyckelord :Earnings management; Jones Cash Flow Model; ownership structure; corporate governance; agency theory; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan olika variabler för ägarstrukturer och graden av earnings management inom svenska företag noterade på OMX Stockholm Large Cap under åren 2018–2020. Metod: Studien är genomförd med en deduktiv ansats och kvantitativ datainsamling. LÄS MER