Sökning: "Tobin’s Q"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Tobin’s Q.

 1. 1. Hållbarhetsarbete – hjälpande eller stjälpande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Igor Panic; William Agardh; William Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :ESG; finansiell prestation; CSR; ROA; Tobin s Q; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen kommer fram till att det råder ett statistiskt signifikant samband mellan E-betyget och G-betyget med det marknadsbaserade prestationsmåttet Tobin's Q. Däremot råder inget statistiskt signifikant samband mellan någon ESG-variabel och det redovisningsbaserade prestationsmåttet ROA. LÄS MER

 2. 2. Påverkar socialt ansvarstagande den finansiella prestationen? : En studie om svenska små- och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Adam Khan; Torab Ramtin; [2023]
  Nyckelord :Corporate financial performance; Corporate social responsibility; small and mid-size enterprise; CSR; CFP; SME; ESG; ROE; ROA; Tobin´s Q; Företags finansiell prestation; Företags samhällsansvar; små och medelstora företag; CSR; CFP; SME; ESG; ROE; ROA; Tobin´s Q;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sverige är ett av de mest hållbarhets medvetna länderna i världen (Robecosam, 2021) med ett stort antal företag som prioriterar och rapporterar CSR-aktiviteter. Med det i åtanke är CSR ett växande intressant ämne vilket är ett omdiskuterat inom akademisk forskning, framförallt vilken effekt den har för företag som implementerar det. LÄS MER

 3. 3. The Implications of Strategy in Executive Compensation Design

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Liam Claréus; Malcolm Thell; [2023]
  Nyckelord :Executive compensation design; Business strategy; Firm performance;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the relationship between executive compensation design and firm performance. With respect to the design of compensation, we consider the percentage share of executives' total remuneration that is attributed to performance-linked compensation (PLC). LÄS MER

 4. 4. Leder jämställda styrelser till högre lönsamhet? : En kvantitativ studie om sambandet mellan jämställda styrelser och företags lönsamhet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Victor Lindelöf; Lucas Benjaminsson; [2022]
  Nyckelord :Profitability; gender equality; company boards; Sweden; Small Cap; Mid Cap; ROE; Tobin’s Q.; Lönsamhet; jämställdhet; bolagsstyrelser; Sverige; Small Cap; Mid Cap; RE; Tobin’s Q.;

  Sammanfattning : Syfte: För tio år sedan lade EU-kommissionen fram ett förslag om direktiv gällande jämställdhet i börsnoterade företags bolagsstyrelser. 2020 återuppväcktes frågan och är idag högst aktuell. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor. Nyckeln till framgång! : En kvantitativ studie om kvinnliga styrelseledamöter och bolagets finansiella prestation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Louise Bajoul; Linda Mirrafati; [2022]
  Nyckelord :Gender equality; board members; financial performance; ROA; Tobin s Q; women; regression analysis.; Jämställdhet; styrelsegrupper; finansiell prestation; ROA; Tobins Q; kvinnor; regressionsanalys.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida det råder ett samband  mellan andelen kvinnor i styrelsen och bolagets finansiella prestation bland svenska och finska börsnoterade bolag.  Metod: För att besvara studiens syfte utförs en kvantitativ studie med paneldata under åren 2017-2021. LÄS MER