Sökning: "Tolulope Sanusi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tolulope Sanusi.

  1. 1. ”Anmäla eller inte anmäla” Sjuksköterskors upplevelse vid att göra en orosanmälan vid misstanke om ett barn far illa.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Joy Hagerum; Tolulope Sanusi; [2019-08-01]
    Nyckelord :Barn som far illa; orosanmälan; sjuksköterska; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund. I Sverige och i övriga världen ökar antalet barn som far illa vilket leder till stora konsekvenser för dessa barn. Innebörden av barn som far illa definieras av de fysiska och psykiska övergrepp som utövas mot dem. LÄS MER