Sökning: "Tom Henningsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tom Henningsson.

  1. 1. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

    Författare :Peter Hammarfrid; Tom Henningsson; [2015]
    Nyckelord :Asset pricing model; Fama and French; Five Factor Model; Q-factor model; Anomalies; Multifaktormodell; Fama och French; Fem-faktormodellen; Q-faktormodellen; Anomali;

    Sammanfattning : Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. LÄS MER