Sökning: "Tom Klein"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tom Klein.

  1. 1. Kinky sex till salu : En semiotisk analys om hur sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i sex stycken reklambilder

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Elin Isaksson; [2018]
    Nyckelord :Gender; Sexualized violence; Objectification; Semiotics; Male gaze; Women in advertising; Genus; Sexualiserat våld; Objektifiering; Semiotik; Manliga blicken; Kvinnor i reklam;

    Sammanfattning : Forskning visar på en lång historia av sexualisering och objektifiering av kvinnor i reklam. Vad forskning inte fokuserat på är sexualiserat våld i reklambilder. Den här studien är en sammanfogning av forskningsfälten genus och våld i reklam. LÄS MER