Sökning: "Tom Lilja"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tom Lilja.

  1. 1. Förändringsprocess i den offentliga sektorn : En fallstudie om medarbetarnas upplevelser under en förändringsprocess vid Polismyndigheten region väst

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

    Författare :Malin Samuelsson; Tom Lilja; [2018]
    Nyckelord :Organizational change; change process; public sector; leadership; communication; participation; Organisationsförändring; förändringsprocess; offentlig sektor; ledarskap; kommunikation; delaktighet;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att belysa medarbetarperspektivet inom förändringsprocesser i den offentliga sektorn. Förändringar i den offentliga sektorn innebär stora utmaningar på grund av dess miljö och strukturella egenskaper. LÄS MER