Sökning: "Tom Stahre"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tom Stahre.

  1. 1. Lagförändringen som kan förändra idrottens elitförberedande verksamheter : En kvalitativ studie om hur barnrättsexperter inom idrotten och elitförberedande fotbollsföreningar resonerar kring barnkonventionens inkorporering i svensk lagstiftning

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

    Författare :Tom Stahre; Viktor Bobin; Hanna Nilsson; [2019]
    Nyckelord :selektering; barnrätt; barnkonvention och svensk lagstiftning; nyinstitutionell teori.;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur barnkonventionens inkorporering i svensk lagstiftning kan påverka elitidrottens verksamheter. Studien tog sin utgångspunkt i nyinstitutionell teori som syftar till att förklara sambandet mellan resultatet och de olika villkoren som påverkar inträdet av lagstiftningen. LÄS MER