Sökning: "Tomas Björk"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Tomas Björk.

 1. 1. Moderaternas Tomas Tobé & Vänsterpartiets Malin Björks förhållningssätt till partiernas valmanifest inför Europaparlamentsvalet 2019

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Elisabeth Schor Radeborn; Filip Carl David Almqvist; [2021]
  Nyckelord :Statsvetenskap; Frontex; Moderaterna; Vänsterpartiet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Studiens frågeställning bygger på syftet att undersöka om det finns ett samband mellan hur en moderat och en vänsterpartistisk EU-parlamentariker uttalar sig i frågan om Frontex och EU:s gränskontroll gentemot vad som står i deras valmanifest till Europaparlamentsvalet 2019. För att få ett så bra underlag som möjligt till att besvara frågeställningen används en jämförande kvalitativ innehållsanalys för att analysera de två olika valmanifesten och fem olika debattartiklar skrivna av Vänsterpartiets europaparlamentariker Malin Björk och Moderaternas europaparlamentariker Tomas Tobé. LÄS MER

 2. 2. Den riksnyttiga vetenskapen : En retorisk analys av vetenskapsbegreppet i Vetenskapsakademiens presidietal 1739–1744

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Tomas Björk; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När Vetenskapsakademien grundades 1739 hade begreppet vetenskap ingen tydlig innebörd. Det innebar att begreppet var tillräckligt flytande för att det skulle kunna fyllas med ny betydelse vilket även betydde att det kunde användas retoriskt. LÄS MER

 3. 3. OM SVERIGE I SITT ÄMNE OCH SVERIGE I SIN UPODLING : BILDEN AV SVERIGE I VETENSKAPSAKADEMIENS PRESIDIETAL 1739–1772

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Tomas Björk; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Balanserat Styrkort : Vad skulle det kunna tillföra verksamhetstyrningen i små och medelstora företag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Tommy Granath; Johan Björk; [2014]
  Nyckelord :SMEs; balanced scorecard; management accounting; performance measurement; SMEs; balanserat styrkort; verksamhetsstyrning; prestationsmätning;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Balanserat styrkort – vad skulle det kunna tillföra verksamhetsstyrningen i små och medelstora företag?   Nivå: Kandidatuppsats   Författare: Johan Björk                     Tommy Granath   Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist   Datum: 2014 - Maj   Problem: Tidigare forskning tyder på att verksamhetsstyrningen i små och medelstora företag kan behöva kompletteras och att ett balanserat styrkort skulle kunna vara ett lämpligt verktyg för detta. Trots det används inte ett balanserat styrkort i någon större utsträckning i små och medelstora företag vilket medfört att flertalet forskare efterlyst mer forskning kring hur ett balanserat styrkort skulle kunna påverka verksamhetsstyrningen i små och medelstora företag. LÄS MER

 5. 5. Problemlösning i matematik för årskurs 1-3 : 25 lärares syn på problemlösningsundervisning inom matematiken för årskurs 1-3

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Tomas Björk; Hans Eklöf; [2014]
  Nyckelord :Problemlösning; lågstadiet; lärares syn;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att försöka ta reda på vad 25 lärare i årskurs 1-3 anser om problemlösning. Hur stor del som problemlösning har inom matematik undervisningen för årskurs 1 till 3, ta reda på hur lärarna arbetar med det i skolan samt vilken inställning, positiv eller negativ, de har till att arbeta på detta sätt. LÄS MER