Sökning: "Tomas Burvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tomas Burvall.

  1. 1. FaR from over : En intervjustudie om olika regioners arbete med Fysisk aktivitet på Recept

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

    Författare :Tomas Burvall; Kim Jonas Tjernberg; [2022]
    Nyckelord :Subventioner; folkhälsa; levnadsvanor; aktivitetsarrangörer; Fysisk aktivitet på recept;

    Sammanfattning : Fysisk aktivitet är ett av det vedertagna sätt till att främja hälsa inom sjukvården i dagens Sverige och rekommenderas främst till patienter med olika diagnoser såsom diabetes typ 2, övervikt och fetma. Fysisk aktivitet på recept, FaR, är ett verktyg framtaget som ett behandlingsalternativ för att minska ohälsa och förskrivningen av farmaceutiska preparat. LÄS MER