Sökning: "Tomas Hedström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Tomas Hedström.

 1. 1. Flyktingflöden som en del av en eskalationsstrategi?

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Tomas Hedström; [2021]
  Nyckelord :coercion; escalation; refugee flows; strategy; tvångsmakt; flyktingflöden flyktingkrisen;

  Sammanfattning : The Arab Spring resulted in what came to be known as the "2015 refugee crisis", primarily in the EU. It was a paradigm shift for the EU's security strategy and for intergovernmental relations for the EU, Russia and Turkey. LÄS MER

 2. 2. Bedömande vid informationssäkerhetsklassificering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joakim Marklund; Tomas Hedström; [2019]
  Nyckelord :användarperspektiv; säkerhetsskyddsanalys; säkerhetsskyddslagen; informationssamhället; digitaliseringen; bedömande; informationssäkerhet; informationssäkerhetsklassificering; konsekvent; klassificering; komplext; kontext; beslutsstödsgrupper; 4k; kommunikation; makt; inflytande; mångfald;

  Sammanfattning : Utvecklingen i informationssamhället påverkar i allt större grad Försvarsmaktens verksamhetsprocesser. Det innebär att kraven och förutsättningarna för säkerhetsskydd av IT-system och därmed informationssäkerhetsklassning av handlingar och uppgifter förändras. LÄS MER

 3. 3. Maskulinitet i blickfånget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Tomas Drivstedt; Fredrik Hedström; [2010]
  Nyckelord :historiemedvetande; genusperspektiv; hegemonisk maskulinitet; utvecklingsarbete; industriella revolutionen; symboliskt kapital;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har karaktären av ett utvecklingsarbete, där slutresultatet mynnar ut i en tematisk planering för historieämnet i en högstadieklass. Det essentiella syftet med uppsatsen är att eleverna ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt gentemot medievärldens och samhällets normerande diskurser. LÄS MER