Sökning: "Tomas Näsström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tomas Näsström.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av samarbete och samverkan i prehospital sjukvårdsledning : En intervjustudie

    Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Tomas Näsström; Gustav Ryberg; [2016]
    Nyckelord :Ambulans; sjuksköterskor; prehospital sjukvårdsledning; PS-konceptet; samarbete; samverkan; kommunikation; omvårdnad;

    Sammanfattning : Bakgrund: För ett fungerande skadeplatsarbete krävs det att sjuksköterskor i ledningsfunktion har ett fungerande samarbete internt inom ambulansverksamheten samt i samverkan med övriga räddningsinstanser. Den enskilde sjuksköterskan hamnar sällan i uppdrag där behov finns av ledningsfunktion. LÄS MER