Sökning: "Tomas Reinholdsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tomas Reinholdsson.

  1. 1. Skolungdomars psykiska ohälsa en kvalitativ studie om förebyggande insatser

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Tomas Reinholdsson; [2019]
    Nyckelord :skolungdomar; psykisk ohälsa; förebyggande åtgärder; konsumtionssamhälle; modernism.; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur skolpersonal arbetar för att förebygga psykisk ohälsa hos skolungdomar. Uppsatsen behandlar personalens syn på orsaker till psykisk ohälsa, ansvarsfördelningen inom personalen samt vilka åtgärder skolan vidtar för att förebygga psykisk ohälsa hos skolungdomarna. LÄS MER