Sökning: "Tomas Runeman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tomas Runeman.

  1. 1. Den osminkade sanningen -En lönsamhetsanalys av en sminkavdelning i dagligvaruhandeln

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Peder Eklöv; Johanna Karp; Tomas Runeman; [2012-02-08]
    Nyckelord :ABC-kalkyl; Activity Based Costing; Värdekedja; Value Chain; Svinn; ;

    Sammanfattning : Titel: Den osminkade sanningen - En lönsamhetsanalys av en sminkavdelning idagligvaruhandelnBakgrund och problem: Svinn i detaljhandeln innebär problem för lönsamheten idetaljhandelns organisationer. Om en fullständig kostnadskalkyl görs på en avdelning idetaljhandeln som idag är lönsam, framstår avdelningen därefter fortfarande som lönsam?Syfte: Syftet med studien är att, med hjälp av en kalkyl, göra en analys på lönsamheten på ensminkavdelning i en dagligvarubutik, samt att jämföra detta resultat med liknande underlagfrån en jämförbar butik. LÄS MER