Sökning: "Tomas Viberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Tomas Viberg.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på svensk akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Tomas Viberg; Ulrika Blomquist; [2016]
  Nyckelord :Sjuksköterska; omvårdnad; akutmottagning; erfarenheter; litteraturstudie; Sverige.;

  Sammanfattning : Bakgrund: På en akutmottagning ställs det höga krav på sjuksköterskans professionella kompetens och förmåga att anpassa bemötandet till olika patienter. Arbetet inriktas på att så snabbt och säkert som möjligt bedöma patienternas medicinska behov. LÄS MER

 2. 2. Bedömning och betygssättning i Gy11 : En studie av lärares upfattningar av skillnader och likheter mellan Lpo 94 och Gy11

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Tomas Viberg; [2014]
  Nyckelord :Gy11; bedömning; betygssystem; betygssättning; idrott och hälsa; läroplansteori; läroplanskoder.;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt sex gymnasielärares uppfattningar och upplevelser av den nya läroplanen, kopplat till deras erfarenheter ifrån den föregående läroplanen. Utifrån kvalitativa intervjuer har lärarna fått svara på frågor kring betygsättning och bedömning i Gy11. LÄS MER

 3. 3. Acronyms in an Asynchronous Environment : A Corpus Study of Acronym Frequency in Online Discussion Forums

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Tomas Viberg; [2013]
  Nyckelord :acronyms; asynchronous discussion forums; computer mediated communication; computer mediated discourse; frequency; initialisms;

  Sammanfattning : This study is a research of the frequency of acronyms in an online forum and the meaning of the most frequent ones in their context. In the study, definitions are given for language forms used online so that one is able to compare a set of similarities and differences between these online varieties and the Standard English. LÄS MER

 4. 4. Modersmålets betydelse : En litteraturstudie utifrån skolans undervisning ur ett interkulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Gabriélla Sverker; Tomas Viberg; [2011]
  Nyckelord :modersmål;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudien är att belysa modersmåletsmålets betydelse för individen, samt att se hur skolan arbetar med detta som ämne, men också som inverkan till andra ämnen utifrån ett interkulturellt perspektiv. ... LÄS MER