Sökning: "Tomasz Grzelak"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tomasz Grzelak.

  1. 1. Tillverkningslandseffekten vid produktutvärdering av vitvaror : En tvärsnittstudie om svenska konsumenters uppfattning av Electrolux produkter tillverkade i Polen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Tomasz Grzelak; [2006]
    Nyckelord :Polen; lågkostnadsländer; vitvaror; Electrolux;

    Sammanfattning : I dagens läge då konkurrensen för de större företagen är en global företeelse blir jakten på kostnader av primär art. Ett sätt att minska dessa är att flytta tillverkningen till ett lågkostnadsland. Allt fler svenska företag har eller kommer inom en snar framtid att expandera sin verksamhet utanför Sveriges gränser. LÄS MER