Sökning: "Tommy Hansson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Tommy Hansson.

 1. 1. Vägskyddssystem i Sverige - En jämförande studie av dagens och framtidens system för vägskyddsanläggningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Tommy Hansson; [2018]
  Nyckelord :järnväg; plankorsning; vägskydd; vägskyddsanläggning; alex; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The railway makes an extensive barrier in the landscape. To lower the impact of this barrier, and to allow people to easily pass it, level crossings are implemented. A level crossing is an intersection in the same plane between railway and road. LÄS MER

 2. 2. Muslimska personers upplevelser av att leva med diabetes : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Jennie Andersson; Tommy Hansson; [2013]
  Nyckelord :Diabetes; Muslim; Patient; Nursing; Islam; Experience; Live with; Diabetes; Muslim; Patient; Omvårdnad; Islam; Upplevelser; Leva med;

  Sammanfattning : Bakgrund: Islam är den näst största religionen i världen och människor rör på sig mer än någonsin över landsgränser vilket ställer krav på sjuksköterskans kulturkompetens i omvårdnadsarbetet. Diabetes är en folksjukdom som har ökat globalt sett de senaste åren och därför finns det i dagens mångkulturella samhälle ett behov av att undersöka hur olika grupper upplever att det är att leva med diabetes och vilka krav detta ställer på sjuksköterskan i dennes yrkesutövning och i utvecklandet av den kulturella kompetensen. LÄS MER

 3. 3. Värdeflödesanalys och simulering av axelflödet på Volvo Lastvagnar - Ett Lean Production perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Tommy Hansson; Thomas Johansson; [2004]
  Nyckelord :Värdeflödesanalys; Simulering; Lean; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problem Hur förhåller sig den nuvarande axelprocessen gentemot den kommande linjebaserade axelprocessen utifrån ett synsätt grundat i Lean Production och vilka möjligheter till förbättringar finns? ? Hur ser den nuvarande axelprocessen ut? ? Vilka problem finns i den nuvarande axelprocessen? ? Vilken inverkan har problemen på den kommande axelprocessen? ? Finns det potential för förbättringar i den kommande axelprocessen? Vilken produktionsmix av axlar ger den minsta buffertnivån mellan axelmåleriet och axelmonteringen med bibehållen kapacitet? ? Hur fungerar dagens måleri process? ? Hur många varianter finns det av varje axel och vad ställer det för krav på måleriprocessen? ? Vilka parametrar är det som styr buffertnivån? ? Vilken felfrekvens har de olika delprocesserna i måleriet? Syfte Studiens första syfte är att jämföra den nuvarande och den kommande axelprocessen utifrån ett perspektiv grundlagt i produktionsstrategin Lean Production och genom analysen föreslå förbättringar av den kommande axelprocessen. Det andra syftet är att föreslå en produktionssekvens av axlar för måleriet som minimerar buffertstorleken i axelprocessen. LÄS MER

 4. 4. Att skapa beslutsstödssystem från existerande system genom att använda Soft Systems Methodology och Prototyping

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Niklas Kjellander; Maria Hansson; Tommy Axelsson; [2001]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka om det är möjligt att utveckla beslutsstödssystem, medutgångspunkt från ett antal existerande system, med hjälp av vår sammanställdautvecklingsmetod. Utvecklingsmetoden utgår ifrån Soft Systems Methodology och EvolutionärPrototyping. LÄS MER