Sökning: "Tommy Kaskas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tommy Kaskas.

  1. 1. Kostrelaterade riskfaktorer : En litteraturstudie gällande IGF-1 och ökad risk för prostatacancer

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Sara Söderberg; Tommy Kaskas; [2010]
    Nyckelord :prostatacancer; prostatatumör; IGF-1; kostrekommendationer;

    Sammanfattning : Bakgrund:Den dominerande cancerformen hos män över 75 år är prostatacancer. Kosten har en påverkan på många sjukdomstillstånd och på senare tid har man undersökt misstankarna kring om höga nivåer av IGF-1 kan öka risken för att utveckla prostatacancer. LÄS MER