Sökning: "Tommy Susi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tommy Susi.

  1. 1. Tidsaspekt för informationsklassificering inom svenska myndigheter

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Tommy Susi; [2016]
    Nyckelord :information classification; data classification; data labeling;

    Sammanfattning : .... LÄS MER