Sökning: "Tomträtt"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Tomträtt.

 1. 1. Leasehold Status and Freehold Transactions Effect on Apartment Prices : A Quantitative Study on Cooperative Apartments in Stockholm Municipality

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Arvid Boberg; Jakob Metsalo; [2023]
  Nyckelord :Site leasehold; Freehold transaction; Housing cooperative; Stockholm municipality; Hedonic model; Tomträtt; Friköp; Bostadsrättsförening; Stockholm kommun; Hedonistisk modell;

  Sammanfattning : By using transaction data of sold cooperative apartments in the municipality of Stockholm,Sweden, during the year 2021, we find that leasehold status has a statistically significant impacton apartment prices in the inner city of -3.6% and in the outer city of -6. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar tomträttsstatusen betalningsviljan för småhus?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Markus Cederlund; [2023]
  Nyckelord :Regressionsanalys; Propensity score matching; Småhus; Tomträtt; Äganderätt; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Tomträtter har varit ett omdiskuterat ämne sen avgälderna började sättas till ett mer marknadsmässigt pris. De ökande avgälderna gör att möjligheten att friköpa tomträtter blir intressant för de som har sin bostad på en tomträtt. I vissa kommuner utgör tomträtter en betydande andel av småhusfastighetsutbudet. LÄS MER

 3. 3. Gröna tomträttsavgälder : En studie om möjligheten att använda tomträttsavgälden som ett incitament för att främja hållbart nyttjande av tomträtter

  Magister-uppsats, KTH/Lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi

  Författare :Marcus Olsson; Amanda Lundqvist; [2023]
  Nyckelord :Site leasehold; ground rent; Land Code; Municipal Act; Tomträtt; tomträttsavgäld; jordabalk; kommunallag;

  Sammanfattning : Tomträtter är en stark nyttjanderätt som i många avseenden kan likställas med äganderätt. Det finns dock en stor skillnad mellan dem två, vilket är att tomträttshavare betalar en årlig avgäld för att nyttja marken. LÄS MER

 4. 4. Överlåtelse och upplåtelse av flexibelt detaljplanelagd mark

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Adrian Peter Algot Camnert; [2023]
  Nyckelord :Detaljplan; överlåtelse; kommun; mark; styrning; statsstöd; upplåtelse; markanvändning; marknadsvärde; markanvisning; tomträtt; tilläggsköpeskilling; viten; förfogandeförbud; arrende; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I detaljplaner som har fler än en tillåten markanvändning kan en värderingsskillnad uppstå beroende på vilken markanvändning som värderingen baseras på. Ett tydligt exempel där ett sådant problem kan uppstå är när kontor (K) och industri (J) är den tillåtna markanvändningen inom samma bit mark. LÄS MER

 5. 5. Tomträttens potential i att avhjälpa bostads- & markbristen

  Kandidat-uppsats, KTH/Lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi

  Författare :Isak Ljungström; [2023]
  Nyckelord :Land Right; Densification; Properties; Development; Housing Crisis; Tomträtt; Förtätning; Fastigheter; Exploatering; Bostadsbrist;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om förfarande vid förtätning på fastigheter som besväras av tomträtt har potentialen att avhjälpa den rådande bostads- och markbristen. Jordabalken innehåller i sitt 13:e kapitel, bestämmelser om tomträtt. En nyttjanderätt till en allmänt ägd fastighet i obestämd tid mot en avgäld i pengar. LÄS MER