Sökning: "Tone Ahlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tone Ahlin.

  1. 1. Hur kan alla lära sig att sjunga? - En studie om metoder för att möta sångsvaga

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

    Författare :Kristin Ahlin; [2006]
    Nyckelord :singing weakness; sångsvaga; tone-deaf; tondöv; monotones; monotoni; amusia; amusi; poor pitch singing; Musicology; Musikvetenskap; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Arts and Architecture; Social Sciences;

    Sammanfattning : Title: How can everybody learn to sing? A study about methods for meeting students with poor singing ability I have based my work upon the question if everyone can learn how to sing. This study investigates the physical and psychological impacts that singing may have upon us and examines methods that can be used intuition. LÄS MER