Sökning: "Tone Dahlberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tone Dahlberg.

  1. 1. Endogent förhöjda plasmakortisolnivåer vs fång

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Angelika Dahlberg; [2015]
    Nyckelord :PPID; fång; kortikosteroider; häst; laminitis; corticosteroids; equine;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att ge en översikt om vad som publicerats avseende patogenes, symptom och diagnosticering av PPID samt översiktligt korrelera PPID till patogenes och behandling vid fång. Hypofysen delas in i neurohypofysen och adenohypofysen, som i sin tur är uppdelad i pars distalis, pars intermedia och pars tuberalis. LÄS MER