Sökning: "Tone Lindberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tone Lindberg.

 1. 1. ”¡PANDA DE VAGOS!” Un análisis sobre los estereotipos andaluces en películas españolas

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Gustav Lindberg; [2017-06-12]
  Nyckelord :spanska; Andalucía; estereotipo; película; prejuicio; sociolingüística; Andalusia; stereotypes; movies; prejudice; sociolinguistics;

  Sammanfattning : Andalusia, in spite of its size and historical importance, is the subject of a great many persistent and strikingly negative stereotypes, some of which have persisted for hundreds of years. By looking at the historical background of the region, as well as the science behind stereotypes, we investigate what these stereotypes are, why they’re so prominent, and how they are expressed and why in Ocho apellidos vascos and Ocho apellidos catalanes, two modern Spanish comedy movies which play heavily on the regional stereotypes and cultural differences in Spain with a typical Andalusian man as their protagonist. LÄS MER

 2. 2. Metoder Mot Mer Melodier : En observationsstudie i komposition och inspiration inom jazzgenren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Olov Lindberg; [2015]
  Nyckelord :Composition; arranging; phenomenology; learning process; logbook; Komposition; arrangering; fenomenologi; lärandeprocess; loggbok; ljudinspelning;

  Sammanfattning : Detta är en studie i lärandeprocesser. Syftet med denna studie är att studera olika metodiska och tekniska infallsvinklar för komposition och hur dessa kan bidra till att väcka inspirationen och kreativiteten hos en kompositör och/eller arrangör. LÄS MER