Sökning: "Tony Giraldo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tony Giraldo.

  1. 1. Specialpedagogik förr och nu : Tre stockholmsskolors specialpedagogiska arbetssätt

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Tony Giraldo; [2007]
    Nyckelord :Specialpedagogik; segregerande; inkluderande; integrering.;

    Sammanfattning : AbstractThis paper is about the organisation of the special needs education in three nine-year compulsory schools in Stockholm and the pedagogical thoughts and theories that underlie these organisations. The main purpose of the paper was to investigate whether the special needs education of these schools should be interpreted in accordance with a segregating or an including view on integration as these perspectives are presented by the Norwegian professor Peder Haug. LÄS MER