Sökning: "Tony Löflund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tony Löflund.

 1. 1. Åtkomst och återställande vid fel i entreprenaden : ett entreprenadrättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tony Löflund; [2022]
  Nyckelord :entreprenad; åtkomst; åtkomstarbeten; återställande; återställandearbeten; fel; avhjälpande; felavhjälpande; självhjälp;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att utreda förutsättningarna kring åtkomst- och återställandeåtgärder inom ramen för ett felavhjälpande. Uppsatsen avser att till-skapa en bild på grundval av den svenska rätten, dels i fråga om entreprenörens skyldighet att låta utföra åtkomst- och återställandearbeten, dels avseende bestäl-larens rätt att låta utföra motsvarande avhjälpandeåtgärder på entreprenörens be-kostnad. LÄS MER

 2. 2. En trygg bostadsrättsaffär : Om förhandstecknarens konsumentskydd vid upplåtelse av nyproducerad bostadsrätt

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Tony Löflund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER