Sökning: "Tony Lennartsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tony Lennartsson.

  1. 1. Att mäta korruption

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Johan Samuelsson; Tony Ottosson; Andreas Lennartsson; [2015]
    Nyckelord :Korruption; pressfrihet; socialt kapital; effektivitet; CPI; Transparency International; Law and Political Science;

    Sammanfattning : I denna uppsats genomförs en statistisk analys där fyra socialpolitiska teoriers förklaringskraft vad gäller förekomsten av korruption testas. Det huvudsakliga materialet utgörs av data från Quality of Government, Transparency International samt teorier från vetenskapliga artiklar. LÄS MER