Sökning: "Tony Schlyter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tony Schlyter.

  1. 1. Utmaningar i säkerhetsvärlden : En uppsats om informationssäkerhet i organisationer

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Tony Schlyter; [2019]
    Nyckelord :Informationssäkerhet;

    Sammanfattning : Informationssäkerhet är ett område som står i fokus i daglig media och sannolikt kommer få allt större uppmärksamhet framåt. Den här uppsatsen ämnar belysa de utmaningar som organisationer upplever i förhållande till informationssäkerhet och de olika ramverk eller standarder som de behöver följa i sitt informationssäkerhetsprogram. LÄS MER