Sökning: "Tora Börjesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tora Börjesson.

  1. 1. “Utan språk kan man inte göra någonting” En kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkar SFI-elevers studiemotivation

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Tora Börjesson; [2021-09-02]
    Nyckelord :motivation; SFI; the construct of investment; instrumentell motivation; integrativ motivation;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vad som påverkar några SFI-elevers motivationtill språkinlärning. Studien är kvalitativ och består av djupintervjuer. Jaggenomförde fyra parintervjuer med inlärare i min egen SFI-klass. LÄS MER