Sökning: "Tora Boström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tora Boström.

  1. 1. Webbaserad hälsokommunikation – och dess potential som informationskanal för primärprevention

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

    Författare :Tora Boström; [2012]
    Nyckelord :Hälsokommunikation; primärprevention; livmoderhalscancer; Internet-webbsida; tillgänglighet; användbarhet;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa Internet-webbsidans potential som kanal för hälsokommunikation kring primärprevention, med utgångspunkt från en webbaserad vaccinationskampanj mot livmoderhalscancer. Studien är empirisk med en kvalitativ ansats. LÄS MER