Sökning: "Torbjörn Hallgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Torbjörn Hallgren.

  1. 1. Äldre kvinnors upplevelse av sfi studieväg 2 med fokus på ålder, andraspråksinlärning, motivation och integration

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Torbjörn Hallgren; [2021-09-29]
    Nyckelord :sfi; svenska; andraspråksinlärning; ålder; motivation; integration; instrumentell motivation; kvinnor; äldre kvinnor; undervisning;

    Sammanfattning : Den här studien tittar på hur fem arabisktalande äldre kvinnliga elever inom sfi säger att de uppfattar den utbildning de går i, med fokus på att deras progression har stått stilla eller gått mycket långsamt framåt. Studien försöker förstå varför, och tittar på detta utifrån dessa frågor: Vad är dessa kvinnors erfarenhet av att vara elever på sfi inom spår 2? Hur säger sig denna grupp av kvinnor uppleva situationen de befinner sig i, som språkinlärare i ett nytt land och hur motiverade säger sig denna grupp av kvinnor vara när det kommer till att lära sig svenska, samt inom vilka sociala områden vill de kunna tala svenska?Resultatet visar att kvinnorna gillar sfi och de saknar inte motivation, de saknar inte vilja till integration och de har flera sociala områden de vill investera i för att kommunicera på svenska. LÄS MER